Adatvédelmi Nyilatkozat

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium adatkezelési tájékoztatója a www.svajcialap.hu oldal működése során megvalósuló (személyes) adatkezeléseihez

1. Bevezetés

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, mint üzemeltető (e tájékoztató vonatkozásában a továbbiakban: Adatkezelő1) részletes tájékoztatást nyújtson a www.svajcialap.hu oldal működésével kapcsolatban megvalósuló személyes adatkezelésekről, az érintettek személyes adatok védelméhez fűződő jogairól, azok gyakorlásáról.

2. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
Cím (székhelye): 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
E-mail: svajcialap@ktm.gov.hu

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium adatvédelmi tisztviselője: Laki Tibor

Közvetlen elérhetősége: adatvedelmitisztviselo@me.gov.hu, Telefon: 061/7955-130

3. Az adatkezelés során alkalmazott (legfontosabb) jogszabályok

· az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR)

· az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)

· a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

· 5/2022. (VI. 17.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzata

Jelen adatkezelési tájékoztató alapján érintett: aki a www.svajcialap.hu oldal kapcsolat menüpontja alatti elektronikus levélcímen az érintett szervezetet, mint önálló adatkezelőt elektronikus levélben megkeresi, tájékoztatást kér, kérelmet nyújt be vagy leveléhez csatoltan további dokumentumot juttat el.

4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés(ek) célja, jogalapja

Jelen tájékoztató vonatkozásában Adatkezelő1 felel a svajcialap.hu oldal üzemeltetéséért.

Az érintett által az oldalon megadott kapcsolati adatok alapján megszólított bármely szervezet az adatkezelés teljes folyamatában önálló Adatkezelői minőségben jár el.

Adatkezelő a megkeresést/tájékoztatást kérő/kérelmet benyújtó állampolgár által önkéntesen megadott személyes adatokat kezeli, amelyek köre jellemzően az alábbiakra terjed ki:

· elektronikus levélcím
· név
· az elektronikus levélben esetlegesen megadott további adatok

A www.svajcialap.hu oldal nem kezeli (tárolja) a személyes adatokat.

4.1. Az adatkezelés célja

Az érdeklődő állampolgárok számára az aktív és kétirányú kommunikáció biztosítása érdekében az adatkezelés kiemelt célja a kapcsolattartás, valamint az állampolgári levelek, kérelmek megválaszolása.

4.2. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulására alapított adatkezelés - GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja -, ugyanakkor a Svájci Alapból finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos feladatok jogszabályban nevesített közfeladatnak minősülnek, így az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti közfeladat ellátásával összefüggő, annak ellátása érdekében végzett adatkezelés.

4.3. A személyes adatok forrása

A személyes adatok közvetlenül az érintettől kerülnek felvételre.

4.4. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás, személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra és profilalkotásra nem kerül sor.

Az adatkezelő harmadik országba/nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatot.

5. Az adatok megőrzési/tárolási ideje

A személyes adatokat az Adatkezelő a célhoz kötöttség elvének megfelelően a szükséges ideig ideig kezeli.

6. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó, a személyes adatok címzettjei

A www.svajcialap.hu oldal üzemeltetését adatfeldolgozóként az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) végzi.

7. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokhoz kizárólag Adatkezelők feladatellátásban részt vevő munkatársai, a feladatellátáshoz szükséges mértékben férnek hozzá.

8. Adattovábbítások, az adatok felhasználása statisztikai célra

Az érintettekre vonatkozó adatok személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználhatóak.

Adatkezelő1 harmadik fél részére személyes adatot, az érintettre vonatkozó tényt, véleményt nem továbbít, nem ad át, mely alól kivételt képez a jogszabályi kötelezettségen alapuló adatszolgáltatások, adatközlések (pl. bíróság, ügyészség, adatkérésre jogosult egyéb szerv) teljesítése.

9. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

1. A hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az I. pont 1. alpontjában megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli, továbbá, hogy a Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, valamint azt, hogy milyen forrásból származnak a személyes adatai. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

Az adatbiztonság törvényi követelményeinek érvényre juttatása, valamint az érintett („akire a személyes adat vonatkozik”) személyazonosságának védelme érdekében, a tájékoztatási, a hozzáférési jog gyakorlása és a másolat kiadása során az erre vonatkozó kérelmet benyújtó és az érintett személyazonossága egyezőségének megállapítása érdekében az eljárás azonosításhoz kötött. Az azonosítás érdekében az Adatkezelő - a cél elérésére alkalmas - további személyes adatok kezelésére jogosult.

2. A helyesbítéshez való jog: Az érintett személy kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog: Az érintett személy kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával), amennyiben

- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelőtől arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

4. A tiltakozáshoz való jog: A II. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében az érintett az I. pont 1. alpontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát nem a megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5. A törléshez való jog: A tájékoztatóban részletezett adatkezelések kapcsán az érintett kizárólag abban az esetben élhet törlési jogával, amennyiben az adat az Adatkezelő közfeladata ellátásához/végrehajtásához, valamint az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásához a továbbiakban nem szükséges.

6. Jogorvoslathoz való jog: Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor - panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: Hatóság).

A Hatóság elérhetőségi adatai

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

vagy

lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.

10. Adatkezelés megszüntetése:

Hírlevelünkről leiratkozhat a megjelölt kapcsolattartási email címen (svajcialap@ktm.gov.hu), vagy postai úton kérheti az adatkezelés megszüntetését.